Algemene voorwaarden Nova Health Lifestyle Coaching

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Nova Health Lifestyle Coaching: VOF Nova Health Lifestyle Coaching, ingeschreven bij het Kamer van Koophandel onder nummer 78731755.
Klant: de persoon aan wie door Nova Health Lifestyle Coaching advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Nova Health Lifestyle Coaching wordt
uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen

Nova Health Lifestyle Coaching geeft advies en sportlessen aan de klant op het als zodanig opgegeven praktijkadres, of op een locatie gezamenlijk en nader overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.
Nova Health Lifestyle Coaching probeert te allen tijde maatwerk richting de klant te geven. Dit betreft zowel in de sporttrajecten, de coachingstrajecten en voedingstrajecten, maar daarnaast wil Nova Health Lifestyle Coaching te allen tijde het open gesprek aangaan met de klant, wanneer zich enige problemen voordoen.

Artikel 3: Basis

Nova Health Lifestyle Coaching kan de klant op persoonlijke basis begeleiden, op het gebied van sport (o.a. Personal Training en Smallgrouplessen) en voeding (voedings- en coachingstrajecten).
Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant zelf niet verstrekt aan derden. Gegevens van de klant worden intern, binnen Nova Health gebruikt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op afgesproken praktijkadres
aanwezig te zijn, dient hij Nova Health Lifestyle Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te
stellen. Indien de Klant binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan
Nova Health Lifestyle Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Nova Health Lifestyle Coaching gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen
wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande
gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur
op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Nova Health Lifestyle Coaching de klant mondeling of
schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Tevens staan deze tarieven vermeld op de website. Nova Health Lifestyle Coaching is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in de tariefstelling op de website, of vermeld in de mail. Daarnaast zijn schrijffouten voorbehouden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Nova Health Lifestyle Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Nova Health Lifestyle Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Bij elke andere tariefwijziging zal de klant voor wijziging op de hoogte gebracht worden.
Daarnaast is de klant, na startdatum van het overeengekomen traject, 50% van de tariefstelling verplicht. Binnen twee weken na startdatum is de klant in de mogelijkheid het traject te ontbinden dan wel te beëindigen, hierbij heeft de klant recht op 50% restitutie. Vanaf dag 15 na startdatum van het overeengekomen traject, is Nova Health Lifestyle Coaching het recht voorbehouden de gestelde en overeengekomen kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Nova Health Lifestyle Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,
plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis
van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Nova Health Lifestyle Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Nova Health Lifestyle Coach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Nova Health Lifestyle Coaching dient bij voorkeur via automatische afschrijving plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, is er een mogelijkheid dit middels overschrijving te laten plaats vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde diensten, adviezen en/of sportlessen. Bij een automatische overschrijving ontvangt de klant eenmalig een factuur, voor alle daaropvolgende betalingen. De klant dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Nova Health Lifestyle Coaching gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Nova Health Lifestyle Coaching gerechtigd
om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over
het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de
inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten
ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Nova Health Lifestyle Coaching zal alle facturen en betaling rond de 1e van elke maand verzenden of indienen. Deze betaling geldt voor de daaropvolgende maand (voorbeeld: 1 januari wordt de factuur verzonden voor de maand januari).

Artikel 8: Opzegtermijn

De opzegtermijn van de klant betreft één maand, ingaande op de 1e van elke volgende maand (voorbeeld: bij kennisgeving van beeindiging op 20 oktober, start de opzegtermijn van één maand op 1 november, waarbij de overeenkomst op 1 december beëindigd zal worden), tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Nova Health Lifestyle Coaching heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden
op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Nova Health Lifestyle Coaching is naar zijn aard resultaatgericht
zonder dat resultaat te garanderen. Nova Health Lifestyle Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit
ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door Nova Health Lifestyle Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Nova Health Lifestyle Coaching. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Nova Health Lifestyle Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Nova Health Lifestyle Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Nova Health Lifestyle Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Nova Health Lifestyle Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Nova Health Lifestyle Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Nova Health Lifestyle Coaching is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

(Laatste wijziging: 15 november 2021).

Menu